Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Γεωλογικός χάρτης Σαμοθράκης ...1874

Γεωλογικός χάρτης Σαμοθράκης του Rudolf Hoernes. Από την επιστημονική αποστολή της Αυστριακής Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών, το 1873. Εξεδόθη για πρώτη φορά στο "DENKSCHRIFTEN DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN" στον 33ο τόμο στη Βιέννη το 1874. Είναι ο πρώτος γεωλογικός χάρτης της νήσου σε κλίμακα 1:100.000 και συνοδεύεται από μια στοιχειώδη...
γεωλογική περιγραφή.
Ακολουθεί μετάφραση τμήματος της πραγματείας του καθηγητού Hoernes υπό του Αναστ. Κ. Χρηστομάνου που κατέγραψε στο βιβλίο "Η νήσος Σαμοθράκη και ο σεισμός της 28 Ιανουαρίου (9 Φεβρουαρίου) 1893 Υπό Αναστ. Κ. Χρηστομάνου", Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη, 1899 Απόσπασμα εκ της Επετηρίδος του Παρνασσού - Ανεκοινώθη εν τη συνεδριάσει του Φυσιογνωστικού τμήματος της 20ης Μαρτίου 1893.


-Μετά την διά τής νήσου καί περί αυτήν τοπογραφικήν περιήγησιν ταύτην, παραθέτω έκ τής πρός τήν Άκαδημίαν τής Βιέννης απευθυνόμενης πραγματείας του καθηγητού Hoernes, έξ ής ήρανίσθην τάς τοπογραφικάς λεπτομέρειας, καί τά ακόλουθα περί τής γεωλογίας καί πετρογραφίας τής νήσου:
« Ή διεύθυνσις τής υψίστης κορυφογραμμής δέν συμπίπτει μετά τής κυρίας όρεογραφικής διευθύνσεως των οροσειρών. Ή νήσος σύγκειται εκ παλαιοκρυσταλλωδών πετρωμάτων : εν τώ κέντρω και εις τό νοτιοδυτικόν ήμισυ αυτής βάσις εστίν ό γρανίτης, τό δέ βορειοδυτικόν ήμισυ φέρει χιτώνα εκ σχιστολίθου, έξ ού αί ύψισται κορυφαί του Άγ. Γεωργίου, του Φεγγαριού, τής Άγ. Σοφίας και του Άγ. Ηλίου, όστις επαναλαμβάνεται και επί τής νοτιοδυτικής γωνίας τής νήσου έν τή οροσειρά τής Μαύρης Νύκτας.
Διά τόν γρανίτην τής Σαμοθράκης είναι χαρακτηριστική ή ύπαρξις μεγάλων διδύμων κρυστάλλων κεροστίλβης καί κρυσταλλικού χαλάζιου. Όπου ό τοιούτος γρανίτης αποσαθρούται, εκεί ομοιάζει πρός τον τραχείτην τής παλαιάς τριτογενούς εποχής. Αμφότεροι διαπίπτουσιν εις άμμον και διδύμους κρυστάλλους αστρίου, με την μόνην διαφοράν, ότι ούτοι εις τόν τραχείτην τής Σαμοθράκης αποτελούνται εκ νατριούχου άστρίου ήτοι σανιδινου.
Επί τής γρανιτικής διαστρώσεως επικάθηται ό άργιλλομιγής σχιστόλιθος, ούτινος τα στρώματα διευθύνονται πίπτοντα προς βόρειο— δύσιν. Μεταξύ του σχιστολίθου παρεντίθενται παράλληλοι ταινίαι πρωτογενούς ασβεστόλιθου άδροκοκκιοπαγούς (ογκόλιθοι Παλαιοπόλεως). Την δέ κορυφογραμμήν μεταξύ Φεγγαριού καί Προφ. Ηλίου, ήν Ζωνάρια καλούσαν, αποτελείι άνθρακιονίτης (Granatfels). Αί ύψισται κορυφαί φέρουσιν εισέτι σποραδικώς τριτογενή τραχείτην (Βρεχός), έξ ού ανέρχεται κεροστιλβίτης (Hornblendefels) μετά ταινιών εκ χαλάζιου, έπιδότου καί πυρίτου.
Μεταξύ του Άγ. Γεωργίου καί του προς τήν Παλαιόπολιν άγοντος κλάδου αυτού ευρίσκονται εν ταίς χαράδραις στρώματα αργυρούχου γαληνίτου.
Επί του σχιστολίθου επεστρώθη μέλας νουμουλιθικός ασβεστόλιθος, οίος είναι ό Πύργος των Γενοβέζων της Παλαιοχώρας καί το Καστέλι της Χώρας, εκ του τελευταίου των οποίων πηγάζει ισχυρός ρύαξ, κινών μύλους άπ' αυτής τής πηγής του.
Επί δέ του ασβεστόλιθου υπέρκειται αμμόλιθος (;) και μεταξύ αυτού παρουσιάζονται ηφαίστειοι τόφοι ποικίλων χρωμάτων, άνωθεν των οποίων επικάθηνται δίκην στεμμάτων ογκώδεις βράχοι εκ τραχείτου, ώς εν Παλαιοπόλει, Χώρα, Τουργλί, Βρεχώ. Ό αυτός περίεργος σχηματισμός απαντά καί επί του ανατολικού μέρους τής νήσου εις το Σκεπαστόν άκρωτήριον, το των Κήπων και εις την Πλάτανον. Οί ηφαίστειοι τόφοι έγκλείουσι συνήθως σιδηρούχον άσβεστόλιθον. Ούτως υπάρχει μεταξύ Χώρας και Παλαιοπόλεως σιδηρίτης και φαιός αιματίτης, επί δέ του Βρεχού χαλκοπυρίτης καί γαιώδης μαλαχίτης άνωθεν τής Χώρας Σαμοθράκης, δυτικώτερον δέ, στρώμα κεκρυσταλλωμένου ασβεστόλιθου 2 μέτρων πάχους και πέτρωμα Tο αξιοσημείωτον σκοτεινώς τεφρόχρουν, πλήρες λεπιδίων Βιοτίτου».


Σε μελλοντική ανάρτηση θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα στη Γεωλογία Σαμοθράκης.
Για την καταγραφή Θεόδωρος Σ.Αγγελώνιας.
Βιβλιογραφία:
1. «Η ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ) 1893/Αν.Χρηστομάνου εκδ.ΕΣΤΙΑ 1899.

2. "DENKSCHRIFTEN DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN" 33ο τόμος Βιέννη 1874.

Related Posts Plugin for   WordPress, Blogger...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου